समस्या, समस्या होइन। समस्या त समस्याको बारेमा तपाईंको दृष्टिकोण हो।
UNknown
Random

Ulleri, Bhuktangle, Nepal

Azin Javadzadeh | Unsplash